28.1.2019

Přepravní řád

 1. Cestující je povinen neprodleně upozornit řidiče na poškozené nebo znečištěné vybavení, které zjistil při nastoupení do autobusu.
 2. Cestující je plně odpovědný za škodu, kterou způsobil úmyslně i nedbalostně na zařízení a vybavení autobusu, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit provozovateli, případně i řidiči.
 3. Cestující je podle zákona č. 361/2000 Sb. po dobu jízdy povinen použít zádržný bezpečností systém ve vozidle kategorie M2 a M3, které je jím vybaveno.
 4. Cestující, kterým vzniká zákonná povinnost použít dětský zádržný systém, budou k přepravě přijati pouze za podmínky použití vlastního schváleného dětského zádržného systému.
 5. Cestující je povinen během jízdy sedět na sedadle a za žádných okolností je po dobu jízdy nesmí opustit.
 6. Cestující je povinen se po dobu jízdy chovat tak, aby sobě ani jinému cestujícímu nezpůsobil žádnou újmu na zdraví a majetku.
 7. Cestující je povinen svoje příruční zavazadlo v autobusu umístit na místě k tomu určeném tak, aby sobě ani jinému jím nezpůsobil žádnou materiální škodu ani újmu na zdraví. Za případné škody a zranění nese plnou odpovědnost. Řidič je oprávněn zavazadlo, které nesplňuje podmínky bezpečné přepravy, umístit do zavazadlového prostoru autobusu, případně jej vyloučit z přepravy.
 8. Po dobu přepravy nese odpovědnost za chování nezletilé osoby a osoby mentálně či jinak zdravotně postižené její zákonný zástupce, pedagogický dozor, vedoucí výpravy, pořadatel nebo organizátor přepravy, případně jiná odpovědná osoba.
 9. Veškerá zvířata jsou z přepravy vyloučena bez náhrady. Po dohodě s dopravcem je možné zvířata přepravovat ve vlastním k tomu určeném boxu, a to pouze v zavazadlovém prostoru autobusu. Za tuto přepravu dopravce neponese žádnou odpovědnost.
 10. Cestující je povinen plně respektovat pokyny řidiče, těmito se řídit, a to zvláště s přihlédnutím k bezpečnosti provozu.
 11. Cestující nesmí obtěžovat řidiče po dobu přepravy svým hlučným ani jiným bezohledným chováním.
 12. Osoby budící svým vzezřením odpor, zapáchající, podnapilé a ve znečištěném oděvu budou z přepravy vyloučeny.
 13. Zavazadla a jiné předměty, které by svojí povahou mohly způsobit zranění přepravovaným osobám, případně poškodit či znečistit přepravovaná zavazadla či autobus, budou z přepravy vyloučeny.
 14. Řidič je povinen nevidomé osoby informovat o existenci přepravního řádu a na vyžádání tyto osoby poučit ve smyslu přepravního řádu.
 15. Řidič je povinen přepravní řád na vyžádání předložit, případně jej negramotným osobám verbálně prezentovat.
 16. Dopravce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy bez nároku na náhradu osoby a zavazadla nesplňující podmínky přepravního řádu.